skip to Main Content

Política de privacitat

Data darrera actualització: 04/03/2024

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (Reglament General de Protecció de Dades-RGPD), DOMINGO RECREATIVOS SCCL, informa els usuaris de l’aplicació colorsynth (d’ara endavant, l’Aplicació), sobre el tractament de les dades personals, que ells voluntàriament hagin facilitat durant el procés d’accés i utilització del servei.

1. IDENTIFICACIÓ DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT.

DOMINGO RECREATIVOS SCCL, amb CIF/NIF nº: F67503326 i domicili a efectes de notificacions a: Carrer Primer de maig, 16. Baixos, 08820 El Prat de Llobregat i inscrita al Registre de Cooperatives de Barcelona amb el número d’assentament 1 en el full 15376 (d’ara endavant, el Responsable del Tractament), és l’entitat responsable del tractament de les dades facilitades pels clients de l’Aplicació (d’ara endavant, Usuari/s).

2. FINALITAT DEL TRACTAMENT DE DADES.

Per a procedir a l’accés i posterior ús de l’Aplicació, l’Usuari NO ha de facilitar cap dada de caràcter personal.

Les imatges pujades seran utilitzades per a la seva conversió a línies de colors, però no seran guardades per l’Aplicació. Les imatges fetes amb càmera, tampoc seran guardades, sinó que passaran directament a ser tractades.

3. LEGITIMACIÓ.

En cas de sol·licitud, el tractament de les dades de l’Usuari, es realitza amb les bases jurídiques següents que legitimen el mateix:

  • La sol.licitud d’informació i/o la contractació dels serveis de l’Aplicació, els termes i les condicions dels quals es posaran a disposició de l’Usuari en tot cas, amb caràcter previ, per a la seva acceptació expressa.
  • El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc de l’Usuari, posant a la vostra disposició aquesta política de privacitat, que ha d’acceptar mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcatge d’una casella disposada a aquest efecte.

Actualment, l’Aplicació no fa ús de cap dada personal.

4. CONSERVACIÓ DE LES DADES PERSONALS.

No es conservarà cap dada personal proporcionada per l’Usuari ni cap de les imatges pujades o fetes durant el l’ús de l’Aplicació.

5. DESTINATARIS.

Les dades extretes de la descàrrega de l’app i les seves interaccions, són gestionades per Google Play Store i la seva política de privacitat.

6. RETENCIÓ DE DADES.

DOMINGO RECREATIVOS SCCL, informa a l’Usuari que, en cas que es sol·liciti mai dades i com a prestador de servei d’allotjament de dades i en virtut del que estableix la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), reté per un període màxim de 12 mesos la informació imprescindible per identificar l’origen de les dades allotjades i el moment en què es va iniciar la prestació del servei.

La retenció d’aquestes dades no afecta el secret de les comunicacions i només es poden utilitzar en el marc d’una investigació criminal o per a la salvaguarda de la seguretat pública, posant-se a disposició dels jutges i/o tribunals o del Ministeri que així ho requereixi .

La comunicació de dades a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat es farà en virtut del que disposa la normativa sobre protecció de dades personals i sota el màxim respecte a aquesta.

8. EXERCICI DE DRETS.

DOMINGO RECREATIVOS SCCL, informa a l’Usuari que li assisteixen els drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, oposició i portabilitat, els quals podreu exercitar mitjançant petició adreçada al correu electrònic: hola@domingo.coop.

Així mateix, l’usuari té dret a revocar el consentiment inicialment prestat, ia interposar reclamacions de drets davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).

9. COMUNICACIONS COMERCIALS PER VIA ELECTRÒNICA.

En aplicació de la LSSI (Llei de Serveis de la Societat de la Informació), DOMINGO RECREATIVOS SCCL, no enviarà comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que prèviament no haguessin estat sol·licitades o expressament autoritzades pels destinataris de les mateixes.

En el cas d’usuaris amb què hi hagi una relació contractual, jurídica o de serveis prèvia, el Responsable del Tractament sí que està autoritzat a l’enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis del Responsable que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client.

En cas que l’Usuari vulgui donar-se de baixa a l’hora de rebre les comunicacions esmentades, podrà fer-ho remetent la seva voluntat per e-mail al correu electrònic: hola@domingo.coop.

Back To Top